Regulamin

§1 Postanowienia Ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego

pod adresem www.sklep.mrofi.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.mrofi.pl (zwany dalej: Sklep internetowy, jest prowadzony przez Mrofi Aleksandra Mrówczyńska, NIP: 727-243-24-15 , REGON: 0000000. (zwaną dalej „Firma Mrofi”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

2) numer telefonu: tel.: 608 057 097

3) adres poczty elektronicznej: hello@mrofisklep.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego Sklepu Mrofi umieszczony jest nieprzerwanie na

stronie internetowej www.sklep.mrofi.pl w sposób umożliwiający Klientom jego

pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany

Klientom przed zawarciem umowy.

 

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Mrofi Aleksandra Mrówczyńska ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.mrofi.pl

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu

art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub

planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi

elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz

Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę

sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w

ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.12. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U.2020.287).

 

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają

podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty

polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym Sklep Mrofi kodów rabatowych

upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody

rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Sklep Mrofi konieczna jest

akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Sklep Mrofi konieczne

jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron

internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne

wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji

przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera,

Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD),

która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona

Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i

również urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego Sklep Mrofi posiada certyfikat SSL – bezpieczny

protokół szyfrowania komunikacji.

 

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Sklep Mrofi można dokonywać poprzez

wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych

danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu

komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie

informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się

poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej

na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia

zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie

niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej

informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa

w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Sklep Mrofi jest możliwe 24

godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

 

5.1. W sklepie Sklep Mrofi istnieje możliwość płatności w jeden z następujących

sposobów:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

- płatność za pobraniem,

- płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

- za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer

rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania

wpłaty na rachunku bankowym sklepu Sklep Mrofi zamówienie jest przekazywane do

realizacji.

5.3. Sklep internetowy Sklep Mrofi umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem

następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

- Tpay.com

- DotPay

- PayU

- Paypal

- Przelewy24

dostępne są również płatności za pomocą systemów kart płatniczych takich jak:

- Visa

- Visa Electron

- MasterCard

- MasterCard Electronic

- Maestro.

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej

wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

sprzedaży.

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania

płatności przy odbiorze przesyłki.

5.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

5.7. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

 

§ 6 Dostawa

 

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

- Kurier InPost

- Kurier DPD

- InPost Paczkomaty

- Orlen Paczka

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o

tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy Mrofi. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu.

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane

na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa

Klient.

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od

tej pory Produkt staje się własnością Klienta.

6.9. W przypadku gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt będący treścią cyfrową

lub usługą cyfrową, dostęp do Produktu udzielany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu

płatności poprzez np. udostępnienie treści lub usługi cyfrowej na Koncie Klienta w

Sklepie Internetowym lub przesłanie unikalnego linku (adresu URL) umożliwiającego

uzyskanie tego dostępu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie

składania Zamówienia.

6.10. Korzystanie z Produktów – treści i usług cyfrowych dostępnych w Sklepie

Internetowym możliwe jest przez czas określony umową, na warunkach licencyjnych

obowiązujących dla danego Produkt zgodnie z informacjami podanymi w jego opisie, a w

razie ich braku – w sposób oraz w zakresie niezbędnym do korzystania z Produktu

zgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, wyłącznie dla własnego, osobistego użytku

Klienta. Jeżeli indywidualne warunki licencyjne Produktu nie stanowią inaczej, Klientowi

na podstawie Umowy Sprzedaży nie przysługują żadne prawa autorskie do Produktu –

treści i usług cyfrowych, a w szczególności nie ma on prawa do ich rozpowszechniania

lub wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie.

 

§ 7 Odstąpienie do umowy

 

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych

odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem

kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

7.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument

powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy [adres

mailowy]. Konsument może skorzystać w tym celu z formularza odstąpienia od umowy

udostępnionego mu przez Sprzedawcę lub wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy

o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu na

odstąpienie od umowy należy: wypełnić oraz przesłać formularz odstąpienia od umowy oraz dowód zakupu. 

Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1, nie

wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego

Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji

dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji

elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do

przeniesienia jego własności (np. Produkt będący rzeczą ruchomą) – od objęcia

Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią

inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów,

które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie

ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu

Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

b. dla pozostałych umów (np. Produkt będący treścią cyfrową lub usługą cyfrową) – od

dnia zawarcia umowy.

7.5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Konsument ma obowiązek

należycie zabezpieczyć odsyłany Produkt tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w

transporcie.

7.6. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie

później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może

zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, Produkt podlegający zwrotowi zostanie

odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Zwrot Produktu powinien

nastąpić na adres: ul. Brukowa 8, 91-341 Łódź.

7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia

charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany produkt musi posiadać oryginalne metki. 

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w

tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), zostaną zwrócone przez Sprzedawcę

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez

Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności

zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył

Konsument. Sprzedawca w porozumieniu ze Konsumentem może ustalić inny sposób

zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Konsumenta

dodatkowych kosztów. Jeżeli Sprzedawca nie zastrzegł, że sam odbierze Produkt od

Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z

powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od

tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38

Ustawy o Prawach Konsumenta, a w szczególności w przypadków umów: (1) o

świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli

Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany

według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu

zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem

świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po

otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeni; (6) o

dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które

Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie

za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed

rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo

odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał

Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1

Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.10. Postanowienia niniejszego paragrafu 7. Regulaminu dotyczące Konsumenta

stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

 

§8 Reklamacje

 

8.1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych. Czas trwania rękojmi wynosi 2 lata. 

8.2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).

8.3. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie:  wraz z reklamowanym Towarem, oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.

8.4. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia (§13 ust. 5 w zw. z §10 ust. 6)

8.5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.

8.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne reakcje zdrowotne dziecka na Towar, w tym jego materiał, w szczególności reakcje alergiczne, uczulenia, odczyny - Kupujący przed zakupem Towaru powinien dokładnie zapoznać się ze jego składem i materiałami, z których jest wykonany oraz skonsultować się z kompetentnym lekarzem, który to wskaże, czy dziecko może być uczulone na dany materiał lub go nie tolerować. Powyższe okoliczności nie mogą stanowić podstawy reklamacji.

8.7. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:

a. Wady Towaru są wynikiem

- działania czynników zewnętrznych;

- działania wysokich lub niskich temperatur;

- działanie czynników termicznych lub chemicznych;

- nieprawidłowego użytkowania;

- samowolnych napraw, przeróbek (w tym krawieckich, rozciągania, pogryzienia, podrapania itp.);

- wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika

b. Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;

c. Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;

d. Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru

e. Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,

- gdy jego kolor, wygląd, zapach lub inne właściwości nie odpowiadają subiektywnym oczekiwaniom użytkownika lub zależą od indywidualnych cech lub właściwości użytkownika;

- gdy Towar jest za mały lub za duży lub też nie pasuje na dziecko, w szczególności, gdy nie odpowiada on koncepcji estetycznej Kupującego;

- gdy Kupujący wskazuje, że Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;

- gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;

8.8. Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.

8.9. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

8.10. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

8.11. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców

na Prawach Konsumenta.

 

 

§9 Zasady publikowania opinii

 

9.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich

Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad

poprawniej polszczyzny.

9.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w

Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu

opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów

Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Sklepie Internetowym może

być wystawiona przez osobę będącą Klientem Sklepu Internetowego.

9.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań

bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,

czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne

prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania

zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

9.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego

Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed

opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na

sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba

opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza,

czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii

znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza

dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej

zwłoki.

9.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez

innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany

Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z

autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu

Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

9.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

9.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących

przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za

wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Sklep Mrofi.

9.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych

opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów

w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno

pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

 

§ 10 Dane osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu

internetowego Sklep Mrofi, dostępnego na stronie www.sklep.mrofi.pl

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w

niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w

odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania

określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo

powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni

kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do

nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą

odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.sklep.mrofi.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

    1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2023.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl